X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

KVKK Danışmanlık

AnasayfaKVKK Danışmanlık

KVKK Danışmanlık

KVKK Danışmanlığı Hizmeti

(Kişisel Veri Yönetim Sistemi) Danışmanlığı;
KVKK Hukuki ve Teknik Tedbir Danışmanlığı Hizmeti


  • Yönetmeliklerin Anlaşılması
  • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
  • Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar
  • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
  • KVKK ana başlıklar
   • Kayıt
   • Veri Güvenliği
   • Silme İşlemi
   • Doküman Hazırlama
   • Kişisel Veri İşleme Envanteri
   • Veri Sorumluları Sicili
   • Başvuru ve Şikayet Talepleri
  • Kişisel ve hassas verilerin işlenme şartları
  • Kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarımı
  • Açık rıza
  • Veri Kategorileri
  • Veri sorumlusunun yükümlülükleri
  • Verbis kayıt İşlemleri
Arkaplan Arkaplan

Kimler KVKK Danışmanlığı Hizmeti Almalıdır?

KVKK danışmanlığını veri sorumluları almalıdır. Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi tutan, saklayan, işleyen her türlü kişi kanun kapsamında sorumludur. Kimliği belirli derken bunu isim soyisim olarak düşünmemek gerekir. Burada ip adresi bile kişisel veri kapsamına girmektedir.

KVKK Veri Güvenliği

KVKK Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekle başlamıştır. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.


Sıkça Sorulan Sorular

KVKK Kanunu Nedir?

Firmaların müşteri ve çalışan bilgilerinin korunması için hukuksal ve teknik altyapılarının uyumlu hale getirilmesi için verilen hukuksal ve bilişim desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerinin tamamıdır.

KVKK Kişisel Veri Nedir ?

KVKK? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. … Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Örneğin insan kaynakları biriminin kimlik bilgilerinizi alıp dosyada tutması bile veri işlenmesi demektir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

KVKK Uymayan Firmaları Nasıl Cezalar Bekliyor?

Kişisel Verilen Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: TCK 136. madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Kanun’un 18. maddesi Kabahatler başlığı altında düzenlenmiş olup, aşağıda yer verilen yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere miktarı Kanun’un ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları verilebilir.
 • Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 1000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
 • maddede düzenlenen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • madde kapsamında Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
 • maddede düzenlenen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar para cezası verilebilecektir.
2022 yılı için geçerli taban 40.183 TL ve tavan 2.678.866 TL olarak açıklanmıştır. **

Top